szerda, március 27, 2013

Visszaszámolás Húsvétra Bibliai idézetekkel avagy Tojáskeresés vallásosabban


Már Karácsonykor is készítettem Advent kapcsán egy összeállítást -amolyan adventi naptárat aminek különlegessége az volt, hogy ajándékok, játékok avagy édességek helyett bibliai idézetekkel volt tele. Sokat gondolkodtam, hogyan lehetne hasonlót készíteni Húsvétra is, így nagyon megörültem, amikor Jamie blogján megláttam, hogy ő már el is készítette. 

Fogadjátok szeretettel a húsvéti bibliai visszaszámolást -de jó lehet ez tojásvadászathoz is. Az egész lényege, hogy közelebb hozzuk az ünnep vallási alapját a gyerekekhez, ez lenne a célja, és remélhetőleg a játékos forma segít, hogy jobban megjegyezzék és megértsék.Az alábbi bejegyzés fotóinak és az ötlet forrása az alábbi blog:
The Unlikely Homeschool

A játék/visszaszámolás menete:
Mindegyik tojásban egy olyan tárgy található, ami Jézus bibliai történetéhez kapcsolódik és emellett egy-egy olyan bibliai idézet is, ami kapcsolódik a tárgyhoz.

 1. Zöld (pálma)levél & Máté 21:7-9 
  • Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. 
  •   8. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra. 
  •   9. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban! 
 2. Kenyérdarabka & Máté 26: 17-19 
  • A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a husvéti bárányt? 
  •   18. Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a husvétot tanítványaimmal. 
  •   19. És úgy cselekedének a tanítványok, a mint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a husvéti bárányt. 
 3. pénzérmék & Máté 26:14-15 
  • Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén, 
  •   15. Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt. 
 4. Egy darabka kötél vagy madzag  & Máté 27: 1-2 
  • Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék. 
  •   2. És megkötözvén őt, elvivék, és átadák őt Ponczius Pilátusnak a helytartónak. 
 5. Egy darabka szappan & Máté 27: 24-26 
  • Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok! 
  •   25. És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. 
  •   26. Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék. 
 6. Rózsaszár vagy más tövis & János 19:2  
  • És a vitézek tövisből koronát fonván, a fejére tevék, és bíbor köntöst adának reá,
 7. Szög & János 19: 17-18 
  • És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak: 
  •   18. A hol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől, és másfelől, középen pedig Jézust. 
 8. Egy darabka szivacs & János 19:28-29  
  • Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom. 
  •   29. Vala pedig ott egy eczettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg eczettel, és izsópra tévén azt, oda vivék az ő szájához. 
 9. Kis fa kereszt & Máté 27:45-46, 50 
  • Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilencz óráig. 
  •   46. Kilencz óra körül pedig nagy fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?  
  • (...) Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét. 
 10. Egy pár dobókocka & Márk 15:24 
  • És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. 
 11. Egy gézdarab & Márk 15:46 
  • Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, a mely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára. 
 12. Üresen hagyjuk a tojást & Máté 28:5-6  
  • Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 
  •   6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ötletadó és képek forrása: The unlikely homeschool blog
Bibliai idézetek forrása: Károli Gáspár fordította Biblia


Print

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...